DSpace Repository

Zenei művelődésünk a változó régióban

Zenei művelődésünk a változó régióban

 

A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai

Recent Submissions

 • Tari, Lujza (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  2011-ben a világ Liszt Ferenc, a XIX. század legjelentősebb magyar zeneszerzője és Európa-szerte ünnepelt zongoraművésze születésének 200. évét ünnepelte. Közismert, hogy Liszt elméletileg érdeklődött a népzene iránt, de ...
 • Boros-Konrád, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Zenetanszékünk egy oktatói csoportja – a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete által támogatott – kutatómunkájában az erdélyi származású Birtalan József életművének feltárásával, zeneszerzői munkásságának ...
 • Péter, Éva (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A református gyülekezeti énekanyag és a magyar népzenei hagyomány között számos összefüggés létezik. Ez nem korlátozódik pusztán arra a tényre, hogy a népi gyakorlatban igen nagy számban maradtak fenn gyülekezeti énekek, ...
 • Sipos, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A népzenekutatás során felmerül a kérdés: hogyan függ össze a nyelv és a kultúra? Vagy még specifikusabban: hogyan függ össze a nyelv és a népzene? Azonos nyelvcsaládba tartozó népek kultúrája és ezen belül zenéje ...
 • Paksa, Katalin (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Tanulmányomban az „ugrós” megnevezést kiterjesztett értelemben, egy szerteágazó tánctípuscsalád megjelölésére használom. Az európai régi táncrétegbe illeszkedő ugrós táncaink élő gyakorlatként érik meg a XX. századot a ...
 • Almási, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Bartók Béla világított rá elsőként arra a jelenségre, hogy a régi stílusú dallamanyagban régiónként bizonyos eltérő vonások mutatkoznak, jóllehet a magyar népzene a nyelvterület minden táján javarészben egységes jellegű ...
 • Kővári, Réka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Kájoni János Cantionale Catholicum című énekeskönyve (1676) művelődés-, irodalom-, egyház- és népénektörténetünkben, valamint elsődlegesen az erdélyi és moldvai néphagyományban máig nagy jelentőséggel bíró szöveggyűjtemény. ...
 • Szenik, Ilona (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A variálás a népzenében általános érvényű eljárás. Minden variációt rögtönzöttnek lehet tekinteni; a két fogalmat mégis megkülönböztetve használjuk. A variáció és az improvizáció eszköztárának összetevőit a választás és a ...
 • Angi, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A non nova sed nove jeles mondás helyett a non nove sed nova – nem újszerűt, hanem valóban újat credója fémjelzi Szegő Péter ars musicáját. Műveiben sikerrel áll szemben a jelenkori konformista irányzatok hitvallásával, ...
 • Fodor, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Liszt sokszínű és rendkívül eredeti személyiségének egyik sajátos, mondhatni meghatározó vonása az a stiláris és kifejezésbeli újszerűség, amely a modern zenei áramlatok egyik jelentős előfutárává avatt a. Ezek az újítások ...
 • Fekete, Miklós (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A Liszt-év kapcsán számos írás, előadás foglalkozik a zeneszerző műveinek elemzésével, újraértelmezésével. Jelen dolgozat egy sajátos szemszögből igyekszik megvilágítani a szerző által is számos esetben felhasznált fausti ...
 • Csákány, Csilla (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Lisztet évtizedeken át, egyre fokozódó mértékben foglalkoztatt a a gregorián ének sajátos ethosza. Miséi, oratóriumai már régen visszhangzott ak rá, Rómában és Párizsban újra meg újra igyekezett e végtelen gazdagságú ...
 • Székely, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Csiha Kálmán püspök annak idején elmondta, hogy a Farkas utcában kivételesen kétszer van karácsonyeste. Először, amikor a Kollégium énekkarának bizonyságtétele teremti meg a hangulatot, és másodszor, amikor a gyülekezet ...
 • Buzás, Pál (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A Bánffyhunyadon született szerző jó fél évszázada tevékenykedik, mint énekkari karmester, zongoraművész, krónikás, művelődés-kritikus, újság- és könyvkiadó Kalotaszegen. Alkotva-emlékezve ismeri a tájvidék zenei (és nemcsak ...
 • Sófalvi, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Az 1819-ben alapított kolozsvári Muzsikai Egyesület később nevével (Muzsikai Conservatorium) is jelezte kettős, egymástól elválaszthatatlan célját, a zene művelését és oktatását. Zenés megnyilvánulásai (hangversenyek, ...
 • Kulcsár, Gabriella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Egy város zenei életének rekonstruálásában a sajtóban megjelent szakírások dokumentumértékű forrásanyagot képeznek. Jelen tanulmány különbséget tesz a tudományos és újság-zenekritika között , kitér a kritika és krónika ...
 • Pávai, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A XX. század kezdetén, a korábbi magyar zenei stílus megújítási törekvéseiben kulcsszerepet játszott a valódi népzene fölfedezése. Kodály Zoltán és Bartók Béla egymástól függetlenül talált rá erre a frissítő forrásra, amely ...
 • Angi, István; Csákány, Csilla (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Kötetünk a VII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus - Nyelv és kultúra a változó régióban – zenei szekció ülésszakán elhangzott előadásokat tartalmazza. Az előadásokat elhangzásuk sorrendjében közöljük. Minden előadás ...