Erdélyi Digitális Adattár

Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára

Show simple item record

dc.coverage.spatial Erdély en_US
dc.coverage.spatial Kolozsvár en_US
dc.creator Pál, Judit
dc.creator Sipos, Gábor
dc.date.accessioned 2010-01-28T17:15:48Z
dc.date.available 2010-01-28T17:15:48Z
dc.date.created 2004
dc.date.issued 2004
dc.identifier.isbn 973 8231 42 6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/8958
dc.description.abstract Az írott történelmi dokumentumok hiánya folytán a csángó etnikum eredetkérdésében is (pl. a csángók Moldvában való megjelenésének időpontja, a népcsoport származási helye stb.) ugyancsak hangsúlyos szerephez jutnak a nyelvi jelenségek vizsgálatából származó következtetések. hu_HU
dc.description.tableofcontents Egyed Ákos: Köszöntő ifj. Barta János: Az agrárirodalom kezdetei Magyarországon Bekker Zsuzsa: Gróf Bethlen Domokos gazdaságelméleti műve és a "főúri" reformirodalom Benkő Elek: A nagycsanádi Szent Gellért-szarkofág Benkő Samu: Kossuth Lajos és Bolyai János Bethlenfalvy Géza: Moorcroft hátrahagyott iratai és Kőrösi Csoma Sándor Buza János: A lengyel és az erdélyi pénzek Báthori István idején Demény Lajos: Kálvinista magyarok Bukarestben a XIX. század első felében Egyed Ákos: Deák Ferenc Erdély 1848. évi országgyűlésének törvényességéről Egyed Emese: Sugallás és rend. Költőszerep és alkotás összefüggése a felvilágosodás korának magyar irodalmában Fleisz János: Nagyvárad a hatalomváltás viharában (1919. április-1920. június 4.) Futaky István: Erdélyi vonatkozású adalékok a berlini magyar könyvkiadás történetéhez (1924-1927) Gergely András: A magyar 1848-49 és Európa Glatz Ferenc: Politikai párt és etnikum Hegyi Klára: A váradi vilájet várai és várkatonasága 1660-1661-ben Hermann Gusztáv Mihály: "Haladók" és "maradók": közéleti küzdelmek a reformkori Udvarhelyszéken Jakó Klára: Magyar secretariusok Moldva fejedelmi kancelláriájában. Jakó Zsigmond: Újabb adatok a váradi levéltárak XVII-XVIII. századi történetéhez Jánó Mihály: A sepsikőröspataki Szentháromság-templom falfestményei Keszeg Vilmos: Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet Kiss András: Kölcsey Ferenc nótáriusi fogalmazványai Kovács András: Címeríró Pál deák történetéhez Kovács Kiss Gyöngy: Végrendeletek Kolozsvár város levéltárában Kovacsics József : Adalékok Baranya megye népességtörténetéből Köpeczi Béla: Spanyol követ Rákóczinál Törökországban 1717-1718 Magyari András: Az erdélyi katolikus püspökség helyreállításának körülményei a XVIII. század elején Marczell Péter: Kőrösi Csoma Sándor egy nemrég előkerült levelének néhány tanulsága Miskolczy Ambrus: Kossuth és kora, avagy a XIX. század hosszú tartama és rövid pillanatai Murádin Jenő: Az erdélyi magyar metszetművészet közelmúltjából Camil Mureşanu: Moldovenii într-o campanie din nordul Europei, în secolul al XVIII-lea Pajkossy Gábor: A titkosrendőrség Magyarországon 1848 előtt Pál Judit: Kiegyezés és unió Pál-Antal Sándor: Etnikai megoszlás Marosszéken 1614-1848 között Palkó Attila: A Felső-Maros menti malmok műszaki történetéből Pap Ferenc: Bethlen Miklós, a gyakorló gazdasági szakember Péter György: Erdély gazdaságtörténete és az erdélyi magyar gazdasági törekvések és felfogások Csetri Elek történettudományi munkáiban Pók Attila: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat helye a magyar közművelődésben 1920-1944 Retegan, Simion: Parohii şi filii ale diecezei Blajului în timpul păstoririi lui Alexandru Sterca Şuluţiu (1850-1867) Róth András Lajos: Az állami beavatkozási politika kezdetei a Székelyföld mezőgazdaságába a XIX-XX. század fordulóján Rüsz-Fogarasi Enikő: Kolozs mezőváros 1609. évi limitációja Sas Péter: Bíró Vencel, a piarista rendfőnök és történetíró Sipos Gábor: Erdélyi református egyháztörténet-írás a XX. században Somai József: Gazdasági egyesület születik Szabad György: Egy történész "aforizmáiból" Szabó Miklós: Etédi Gedő János (1811-1860 k.) Szász Zoltán: Deák, a kiegyezés és a nemzetiségek Tánczos Vilmos: A nyelvtudomány 1945 utáni eredményei a csángó név, a csángó nyelv és a csángó etnikum eredetére vonatkozóan R. Várkonyi Ágnes: Száműzött lovainkról Vekov Károly: Wass Albert "bűne" Wolf Rudolf: Polgári életmód a XVII. századi Kolozsváron Csetri Elek irodalmi munkásságának könyvészete 1946-2003 Rövidítésjegyzék hu_HU
dc.format PDF en_US
dc.language.iso hu en_US
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület en_US
dc.subject társadalomtörténet en_US
dc.subject művelődéstörténet en_US
dc.subject helytörténet en_US
dc.subject Erdély en_US
dc.subject Kolozsvár en_US
dc.subject magyar történelem en_US
dc.subject Csetri Elek (1924-2010) en_US
dc.subject emlékkönyv en_US
dc.subject magyar történelem hu_HU
dc.title Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom