DSpace Repository

Kontaktusjelenségek az erdély magyar nyelvváltozatokban

Show simple item record

dc.contributor.author Benő, Attila
dc.date.accessioned 2018-06-25T12:22:35Z
dc.date.available 2018-06-25T12:22:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-606-739-004-9
dc.identifier.issn 2068-309X
dc.identifier.uri http://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/30509
dc.description.abstract The book is a monograph on the sociolinguistic and contactological phenomena in the Hungarian language variants used in Transylvania (Romania). The work integrates the previous researches in the field and shows the new results of direct and indirect contact processes analysis based on recent empirical surveys. The means of foreign words’ integration and phrases are particularly emphasized. Romanian, as a state language, has a considerable effect on the Hungarian language variants in Transylvania. This process is structurally analyzed at different levels from morphology to syntax. The influence of English on Hungarian is also discussed in several chapters. The lexical and lexicographic sources for the research are the recognized dictionaries for Hungarian (for example: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai [Lexical Borrowings of Romanian Origin in Hungarian Dialects]) and recent lexical databases (Termini Online Dictionary). The description of the contactological processes also uses the findings of recent MA and PhD dissertations written at Hungarian Linguistic Department (Babes-Bolyai University, Cluj/Kolozsvár). The sociolinguistic observations also make use of the representative survey conducted by the Institute for National Minorities Studies (Cluj / Kolozsvár) in 2009. The description of lexical borrowings also covers proper names, such as surnames and toponyms. The borrowings of proper names are presented both from diachronic and synchronic approach, making use of the new database as the Database of Hungarian Surnames (ed. Vörös Ferenc). The book’s observations and conclusions can be useful both in the description of present-day Hungarian as well as in the language’s planning and policy. en
dc.description.tableofcontents Bevezetés...............................................................................................................9 I. A román–magyar nyelvi érintkezés kutatástörténete...............................11 II. A romániai magyar nyelvváltozat szociolingvisztikai helyzetének összegző bemutatása, különös tekintettel a demográfia, az oktatás és a nyelvi jogok kérdésére........................................................................................... 21 1. Az érintkező nyelvi közösségek státusa és demográfiai adatai.......22 2. A nyelvi jogok kérdése...........................................................................26 III. A kontaktusjelenségek tipológiája.............................................................33 1. Kontaktus, interferencia.........................................................................35 2. Az interferencia és a kölcsönzés társadalmi és nyelvi kontextusa...35 3. Idegen szó, kölcsönszó, jövevényszó...................................................37 4. A kontaktusjelenségek tipológiája .......................................................39 4.1. A közvetlen (direkt) kölcsönzés formái ....................................40 4.1.1. Tulajdonképpeni vagy morfémakölcsönzés ...................40 4.1.2. Tulajdonnév-kölcsönzés.....................................................41 4.1.3. Betűszókölcsönzés...............................................................42 4.1.4. A hangalakkölcsönzés........................................................42 4.1.5. Visszakölcsönzés.................................................................43 4.2. A közvetett (indirekt) kölcsönzés és nyelvi hatás formái........43 4.2.1. Jelentéskölcsönzés...............................................................44 4.2.2. Tükörszavak, tükörkifejezések .........................................44 4.2.3. Közvetett frazémakölcsönzések, vándorszólások, jövevényszólások...........................................................................45 4.2.4. Stíluskölcsönzés...................................................................46 4.2.5. Hiperpurizmus....................................................................46 4.2.6. Relatív kontaktusjelenségek..............................................47 4.3. Hibrid kölcsönszavak és hibrid szerkezetek.............................49 TARTALOM EME KONTAKTUSJELENSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR NYELVVÁLTOZATOKBAN 6 IV. Közvetlen (direkt) kölcsönzések................................................................51 1. Közvetlen kölcsönzések a nyelvváltozatok, regiszterek szempontjából..............................................................................................52 2. Köznévi kölcsönzések a stílusváltozat és az érzelmi viszonyulás szempontjából..............................................................................................58 3. Tulajdonnév-kölcsönzés, betűszók átvétele........................................63 3.1. Földrajzi nevek átvétele................................................................63 3.2. Személynevek (családnevek) meghonosodása.........................66 4. Betűszók átvétele.....................................................................................73 5. Hangalakkölcsönzés, kölcsönhomonímia, visszakölcsönzés...........75 V. Közvetett (indirekt) kölcsönzések...............................................................79 1. Jelentéskölcsönzés...................................................................................79 2. Tükörszó...................................................................................................81 3. Tükörkifejezés..........................................................................................81 4. Frazémakölcsönzés.................................................................................82 5. A közvetett átvételek és a nyelvváltozatok összefüggése.................82 6. A tükörszerkezetek formális-szerkezeti sajátosságai.........................86 7. Tükörszerkezet vagy megőrzött régiség?............................................87 VI. Hibridszerkezetek.......................................................................................91 1. Hibridszavak ...........................................................................................91 2. Hibridszerkezetek...................................................................................93 VII. A lexikai elemek meghonosodásának alaktani kérdései. A másodlagos, harmadlagos kölcsönelemek kialakulása............................95 1. Az átvevő nyelv morfológiai rendszerének hatása a kölcsönelemek meghonosodására............................................................95 1.1. Népetimológia és belehallás........................................................96 1.2. Szóelvonás és integrálódás..........................................................98 1.3. Morfémacsere................................................................................99 2. Másodlagos, harmadlagos kölcsönelemek kialakulása. Produktivitási szabályok.........................................................................101 2.1. Igei átvételek alaktani integrálódása........................................101 2.2. Névszói átvételek alaktani integrálódása................................106 2.2.1. Főnevek integrálódása......................................................106 2.2.2. Melléknevek integrálódása..............................................109 VIII. Jelentésváltozási tendenciák..................................................................111 1. A jelentésmódosulás forrása................................................................112 2. Specifikus jelentések kialakulása........................................................113 3. Jelentésbővülés az átadó nyelv hatására...........................................115 4. Metonimikus jelentéseltérések............................................................117 5. Generalizálás: elvontabb jelentések kialakulása...............................118 6. Értékjelentés-módosulás......................................................................119 EME TARTALOM 7 7. Nagyobb mértékben eltérő jelentésviszonyok..................................119 8. Alakváltozatok és jelentéskülönbségek.............................................120 IX. Mondattani kérdések.................................................................................123 1. Szórendi jelenségek...............................................................................123 2. Vonzatkölcsönzés..................................................................................125 3. Kontaktusjelenségek az alany és az állítmány szintjén...................126 4. Számbeli egyeztetési jelenségek..........................................................128 5. Kontaktusjelenségek a tagmondatok határán...................................130 X. Összegzés, következetetések.....................................................................133 Felhasznált szakirodalom...............................................................................137 Tárgymutató.....................................................................................................149 Rezumat............................................................................................................153 Abstract.............................................................................................................155 hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Tudományos Füzetek;281
dc.subject nyelvváltozat hu_HU
dc.subject kontaktusjelenség hu_HU
dc.subject nyelvészet hu_HU
dc.title Kontaktusjelenségek az erdély magyar nyelvváltozatokban hu_HU
dc.title.alternative Language Contact Issues in the Hungarian Spoken in Transylvania en
dc.type Book hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account