DSpace Repository

Konferenciakiadványok - Conference books

Konferenciakiadványok - Conference books

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Benő, Attila; Fazakas, Emese; Zsemlyei, Borbála (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
 • Rakosi, György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A cikk összefoglalja és ismerteti azokat a főbb névmási stratégiákat, amelyekkel anaforikus birtokosokat tudunk kódolni a magyarban. A generatív nyelvészeti kutatások eredményeit kiindulópontnak véve megmutatom, hogy az ...
 • Fazakas, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A hangalaki összecsengés valójában sokkal nagyobb szerepet játszik az emberi nyelvben, mint ahogy Saussure óta általában vélik. (A magyar nyelvújítás során például az idegen szavak magyar pótlására alkotott kifejezések ...
 • Szűcs, Tibor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Az esettanulmány az analóg kódolású nyelvi jelek tipológiájából indul ki, és a fonológiai motivációt állítja a középpontba. Öt magyar vers kiemelt kulcssorainak költői példáin mutatja be az alliteráció és a hangszimbolika ...
 • Szili, Katalin (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat a Radden–Panther szerzőpáros motivációdefi níciójából kiindulva vizsgálja a beszél, sír, nevet, megy igék szinonimáinak kettős motivációját. Motivációs forrásukként egyfelől az ismétlődés vizuális, motorikus ...
 • Pomozi, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A finnugor nyelvekben a fonológiai ikonicitásnak nagyon jelentős szerepe van, a hangtestükben motivált lexémák aránya nagy. Elsődleges fonológiai ikonicitásnak azt neveztem, ahol közvetlen akusztikai kapcsolat van jelölő ...
 • Büky, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat a nyelvi elemek ismétlődéseinek, visszatéréseinek és kapcsolataiknak képi ábrázolóképességként való szerepét tárja föl Babits Mihály A Danaidák c. versének szóhasználatában. A vers szóanyagának mint elemek ...
 • Szabó M., Helga (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A jelnyelvekben az ikonicitás érezhetőn jelentős szerephez jut. A lexikális elemek jelentős részénél tetten érhető egyfajta motivált leképezés a jel formája és jelentése között. Sok erősen ikonikus jel olyan klasszifi ...
 • Kádár, Edit; Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A kötet a 2014. május 23–24-én tartott kolozsvári nyelvészeti műhelykonferencia (A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV.) előadásainak anyagát tartalmazza, és tematikus konferenciáinknak immár a harmadik kiadványa.
 • Benő, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A tanulmány a hangutánzó és hangulatfestő, illetve általában a motivált magyar igéket vizsgálja a hangalakszerkezet szempontjából. Az ÉKsz. adatai alapján számos példával szemléltetjük, hogy a magyar hangutánzó igék hangtani ...
 • Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A tanulmány a hangulatfestés hátterében álló lelki folyamatok természetével foglalkozik. A hangulatfestés jelenségét a fogalmi alapú racionális elménk működése alapján nem lehet megmagyarázni, ennek megértéséhez azt az ...
 • Farkas, Judit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Jelen cikk alapját az előző kolozsvári konferencián bemutatott Alberti-féle hatásláncelmélet képezi (Alberti 2013), mely azon az elképzelésen alapul, hogy a világbeli tapasztalat sokkal közvetlenebb módon képeződik le a ...
 • Alberti, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Nem kevesebbet állítunk, mint hogy a szórendet és az esetmorfológiát olyan külső, illetve belső szemantikai tényezők motiválják, mint az entitások egymásra hatásának iránya a külvilágban (ami a nyelvelsajátítás során is ...
 • Székely, Zsuzsa (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Vélhetően a saussure-i hagyomány erős hatása miatt a motiváltság kérdése nem kiemelt kutatási terület a nyelvészetben. A legújabb kutatási eredmények azonban azt mutatják, hogy a nyelvi folyamatok és jelenségek megfelelő ...
 • Kugler, Nóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  This paper presents the fi ndings of a corpus-based analysis of six Hungarian expressions with evidential or epistemic-inferential (epistential) meaning. Linked by both phonological and semantic similarities, the expressions ...
 • Kálmán, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  The paper challenges the traditional view that expressions have “proper uses”, often called their “literal meaning”, and other, “fi gurative”, e.g., metaphorical uses. The paper argues that models that posit literal, ...
 • Gyarmathy, Zsófia (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  In the present paper, I propose a method to account for analogical effects through the use of categorization based on informational links in the paradigm which are extracted from the data using the formal system of Formal ...
 • Fehér, Krisztina (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  In recent years, analogy as an explanatory principle of linguistic mechanisms has only had a somewhat unspectacular presence. As it is known, analogy was put on the methodological blacklist by classical Chomskian linguistics, ...
 • Fóris, Ágota (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  The paper aims to provide a theoretical approach to the question whether the method of analogy has justification in science, and more precisely in linguistics. Interpreting the concept of analogy leads to highlighting the ...
 • Farkas Judit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  This paper examined -hAtÓ and -AndÓ constructions that appear in predicative use. The syntactic behavior of these constructions – as opposed to adjectives in predicative use – is similar to that of verbs in that their ...

View more