DSpace Repository

Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzeti-gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben

Show simple item record

dc.coverage.spatial Erdély hu_HU
dc.coverage.temporal 19. sz. hu_HU
dc.creator Szentkirályi, Zsigmond
dc.date.accessioned 2014-05-13T07:54:09Z
dc.date.available 2014-05-13T07:54:09Z
dc.date.created 1841
dc.date.issued 1841
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/28347
dc.description Czélom ezen munkámmal az: hogy a' honi bányászatot, a' köz nemzeti-szorgalom ezen nevezetes részét, azokkal is megismertessem, kik azt eddigelé maga valóságában nem ismerték. Mivel pedig egyszersmind azon remény is biztatott, hogy ismertető szavaim, - kivált most, midőn a' bányászati ipar gyarapodását e' haza több részeiben örömmel látjuk, 's ország-gyűléseinken a' bányászati dolgok létegesítése is alkalmasint szőnyegre kerülend, - minden benyomás nélkül elhangzani nem fognak; némelly tennivalók iránt, mik e' tárgy körül akár a' törvényhozásban, akár azon kivül szükségeseknek mutatkoznak, figyelmet ébreszteni rokon czélul tűzém ki. E' kettős czélom elérésére a' honi bányászatot nemzeti gazdasági köz- és magán-jogi vizsgálat alá venni, mulhatatlannak, - 's azon elveket és szempontokat, mellyekből kiindultam helyenként előrebocsátni, szükségesnek véltem. Elválasztám ugyan a' nemzeti-gazdasági ismertetést a' köz- és magán-jogitól, 's mindkettőt külön kötetekben adom; ott mindazonáltal, hol ama három tekintetek egymásba folytak, a' felvett tárgyakat minden oldalulag felvilágosítni el nem mulattam. A' köz- és magán-jogi ismertetésnek eleibe tevém a' nemzeti-gazdaságit; mert előbb a' bányászat nemzeti érdekeit, a' közjóra való befolyásában kivántam előtűntetni, 's legyőzni azon véleményt, mintha a' bányászat csak kincstári-gazdaság tekintetében pártoltatnék a' kincstári igazgatás által; hogy így a' második kötetben megjelenendő köz és magán-jogi ismertetés annál könnyebben sikert érhessen. Azokban, miket nemzeti-gazdasági előfigyelmeztetés gyanánt helyenként beszőttem, kevés eltéréssel gróf Sodent követém, - a' bányászat nemzeti-gazdasági hasznainak fejtegetési módjában pedig némi részben Deliust és Weissenbachot. Statistikai ismertetésem - magát a' bányászatot illetőleg, - melly hogy kivánatom szerint minél bővebb nem lehetett eléggé fájlalom, - részint hivatalos uton nyert adatokon, részint tulajdon jegyzeteimen alapul; 's az előbbiekért a' n. méltóságu királyi hazai kincstártanácsnak ezennel hálás köszönetemet nyilvánítom! - Más egyéb adataim ide 's tova elszorva, hol a' legközelebbi kutforrást meg nem neveztem, jelesb utazási, földleirási, 's történeti munkákból meritvék. Tévedéseim útbaigazítását, 's helytelen nézeteim megczáfolását - akár a' közönség előtt, akár magán levelezés útján - igen nagy örömmel venném; mert nyilván megvallom, hogy sok igen érdekes tárgyakban, enmagam is e' munkám kidolgozása alatt szerezhettem bővebb ismeretet, 's azokban, mikkel ismertetve ismerkedtem meg, könnyen tévedhettem. Kik véleményemben egy, vagy más részben nem osztoznának, - legyenek szándékom tisztaságáról meggyőződve! - Ezt kérni, remélni és óhajtani, annál inkább feljogosítva érzem magam, minél őszintébben kerestem 's követtem mindenütt az egyenes utat, sérthetetlen kötelességemnek tartván: meggyőződésemet mellékes tekinteteknek fel nem áldozni. Ha ismertetésem a' fennforgó tárgyak bővebb 's helyesebb felvilágosítására alkalmat adna, nem csekély fáradozásom teljesen jutalmazva lenne. - Csakugyan szem elől el nem téveszteni kérem: hogy a' honi bányászat sajátságait, 's hazám körülményeit magam is mindenütt szem előtt tartám. Irám Zalathnán Decemberben 1839. hu_HU
dc.description.tableofcontents I. kötet. Első rész: nemzeti-gazdasági ismertetés. II. kötet. Második, harmadik rész: köz- és magán-jogi ismertetés. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.subject bányászat hu_HU
dc.subject bányajog hu_HU
dc.subject gazdaság hu_HU
dc.subject ipartörténet hu_HU
dc.subject vízügy hu_HU
dc.title Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzeti-gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account