Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzeti-gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben

ERDÉLYI DIGITÁLIS ADATTÁR

Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzeti-gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben

A dokumentum részletes adatai


Cím: Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzeti-gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben
Szerző: Szentkirályi, Zsigmond
Leírás: Czélom ezen munkámmal az: hogy a' honi bányászatot, a' köz nemzeti-szorgalom ezen nevezetes részét, azokkal is megismertessem, kik azt eddigelé maga valóságában nem ismerték. Mivel pedig egyszersmind azon remény is biztatott, hogy ismertető szavaim, - kivált most, midőn a' bányászati ipar gyarapodását e' haza több részeiben örömmel látjuk, 's ország-gyűléseinken a' bányászati dolgok létegesítése is alkalmasint szőnyegre kerülend, - minden benyomás nélkül elhangzani nem fognak; némelly tennivalók iránt, mik e' tárgy körül akár a' törvényhozásban, akár azon kivül szükségeseknek mutatkoznak, figyelmet ébreszteni rokon czélul tűzém ki. E' kettős czélom elérésére a' honi bányászatot nemzeti gazdasági köz- és magán-jogi vizsgálat alá venni, mulhatatlannak, - 's azon elveket és szempontokat, mellyekből kiindultam helyenként előrebocsátni, szükségesnek véltem. Elválasztám ugyan a' nemzeti-gazdasági ismertetést a' köz- és magán-jogitól, 's mindkettőt külön kötetekben adom; ott mindazonáltal, hol ama három tekintetek egymásba folytak, a' felvett tárgyakat minden oldalulag felvilágosítni el nem mulattam. A' köz- és magán-jogi ismertetésnek eleibe tevém a' nemzeti-gazdaságit; mert előbb a' bányászat nemzeti érdekeit, a' közjóra való befolyásában kivántam előtűntetni, 's legyőzni azon véleményt, mintha a' bányászat csak kincstári-gazdaság tekintetében pártoltatnék a' kincstári igazgatás által; hogy így a' második kötetben megjelenendő köz és magán-jogi ismertetés annál könnyebben sikert érhessen. Azokban, miket nemzeti-gazdasági előfigyelmeztetés gyanánt helyenként beszőttem, kevés eltéréssel gróf Sodent követém, - a' bányászat nemzeti-gazdasági hasznainak fejtegetési módjában pedig némi részben Deliust és Weissenbachot. Statistikai ismertetésem - magát a' bányászatot illetőleg, - melly hogy kivánatom szerint minél bővebb nem lehetett eléggé fájlalom, - részint hivatalos uton nyert adatokon, részint tulajdon jegyzeteimen alapul; 's az előbbiekért a' n. méltóságu királyi hazai kincstártanácsnak ezennel hálás köszönetemet nyilvánítom! - Más egyéb adataim ide 's tova elszorva, hol a' legközelebbi kutforrást meg nem neveztem, jelesb utazási, földleirási, 's történeti munkákból meritvék. Tévedéseim útbaigazítását, 's helytelen nézeteim megczáfolását - akár a' közönség előtt, akár magán levelezés útján - igen nagy örömmel venném; mert nyilván megvallom, hogy sok igen érdekes tárgyakban, enmagam is e' munkám kidolgozása alatt szerezhettem bővebb ismeretet, 's azokban, mikkel ismertetve ismerkedtem meg, könnyen tévedhettem. Kik véleményemben egy, vagy más részben nem osztoznának, - legyenek szándékom tisztaságáról meggyőződve! - Ezt kérni, remélni és óhajtani, annál inkább feljogosítva érzem magam, minél őszintébben kerestem 's követtem mindenütt az egyenes utat, sérthetetlen kötelességemnek tartván: meggyőződésemet mellékes tekinteteknek fel nem áldozni. Ha ismertetésem a' fennforgó tárgyak bővebb 's helyesebb felvilágosítására alkalmat adna, nem csekély fáradozásom teljesen jutalmazva lenne. - Csakugyan szem elől el nem téveszteni kérem: hogy a' honi bányászat sajátságait, 's hazám körülményeit magam is mindenütt szem előtt tartám. Irám Zalathnán Decemberben 1839.
URI: http://hdl.handle.net/10598/28347
Dátum: 1841

A dokumentum fájljai

Fájl Méret Formátum Nézet Leírás
EME_Szentkiraly ... zat_ismertetese_BORITO.jpg 211.1Kb JPEG image Thumbnail borító
SzentkiralyiZsi ... _banyaszat_ismertetese.pdf 40.58Mb PDF Megtekintés/Megnyitás

A dokumentum a kovetkező gyűjteményekben jelenik meg

A dokumentum részletes adatai

Related Items

Keresés az EDA-ban


Speciális keresés

Böngészés

Saját EDA